Објавен банкрот на Втулкин по побарување од Сбербанк

Објавен банкрот на Втулкин по побарување од Сбербанк

Меѓународниот измамник Владислав Михаилович Втулкин (Vladislav Michailovich Vtulkin), баран во повеќе земји за измами од голем калибар, конечно се соочува со правдата во сопствената земја.
На барање на најголемата државна банка во Руската Федерација, СБЕРБАНК , кадешто во периодот од 2006-2008 година Втулкин има проневерено над 30.000.000 евра по правосилни судски одлуки СБЕРБАНК успева во најголем дел да ги наплати своите побарувања со законски пресметани камати. При што му е запленет целокупниот движен и недвижен имот на територија на Руската Федерација. Сето тоа, „големиот меѓународен бизнисмен и наводен инвеститор“ го доведе до личен банкрот објавен на судската вебстрана на Арбитражниот суд на град Москва.

Дополнително, на Владислав Втулкин и жена му Јулија Втулкина со правосилна пресуда им е ЗАБРАНЕТ ИЗЛЕЗ од Руската Федерација, а нивната жалба одбиена. И двајцата се наоѓаат во бегство.

Линк од судската пресуда:

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/21a388c5-b0e2-456f-9699-db22d2fc797e/A40-184551-2015_20151102_Opredelenie.pdf

ИЗВАДОК:

ОБЈАВЕН БАНКРОТ

ОБЈАВЕН БАНКРОТ СБЕРБАНК JPG

ЗАБРАНА ЗА ИЗЛЕЗ ЈУЛИЈА ВТУЛКИНА

РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15 мая 2015 г. Никулинский районный суд г. Москвы,

ЗАБРАНА ЗА ИЗЛЕЗ ВЛАДИСЛАВ ВТУЛКИН

РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15 мая 2015 г. Никулинский районный суд г. Москвы,

ВРХОВЕН СУД со пресуда од 01.03.2016 година ПО ТУЖБА ОД АДВОКАТИТЕ КОИ ГО ЗАСТАПУВАЛЕ ВО ДЕЛОТО ЗА ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА за ненаплатени побарувања и ненаплатени судски такси

Дополнително, по барање на Адвокатското Биро ПИКСИН И ПАРТНЕРИ кое го застапувало во процесот на СБЕРБАНК против него за измама, за кое време бил лишен од слобода од страна на Федералната полиција, ВРХОВНИОТ СУД НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА ПРЕСУДИЛ ЛИЧЕН ДОЛГ НА Владислав Михаилович Втулкин на износ од 587 828,92 евра + 79 100,09 евра и расходи за уплатени такси во судската процедура кои биле плаќани од страна на Адвокатското биро ПИКСИН И ПАРТНЕРИ.

Линк од судска пресуда:

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1423990

ИЗВАДОК:

Aдвокати ПИКСЕН И ПАРТНЕРИ тужба за ненаплатени побарувања по застапување во судски процеси

ВРХОВЕН СУД Адвокати ПИКСЕН И ПАРТНЕРИ JPG