Изведени докази

ИЗВЕДЕНИ ДОКАЗИ ОД СТРАНА НА ОДБРАНАТА

1] 2.1 1] 2] 14.11.2013 2] 3] Доставен материјал од одбраната заедно со Oдговор на Тужбено барање

2.1.1 Вешт наод на лиценцирано Вешто лице Јанка Димитрова 12.11.2013
2.1.2 Tековна состојба ИМАКО ДОО 15.04.2013
2.1.3 Тековна состојба ИМАКО ВИНО Дооел 24.04.2013
2.1.4 Договор за деловно-техничка соработка
2.1.5 Договор за основање на ДОО
2.1.6 Уплата на основачки влог
2.1.7 Писмо од Делла Тофола
2.1.8 Писмо од ПИМ
2.1.9 Допис од УЈП
2.1.10 Изјава на сведок АДВОКАТ
2.1.11 Вешт наод CBI 32/2015 од 09.07.2015 од БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА - Скопје при Министерство за Правда на Р.М.
3] 4] PDF
2.1.1. PDF
2.1.2 PDF
2.1.3 PDF
2.1.4 PDF
2.1.5 PDF
2.1.6 PDF
2.1.7 PDF
2.1.8 PDF
2.1.9 PDF
2.1.10 PDF

2.1.11. Вештачење БСВ 09.07.2015
4]

ИЗВЕДЕНИ ДОКАЗИ ОД СТРАНА НА ТУЖИТЕЛОТ

1] 1.1 1] 2] 12.10.2013 2] 3] Доставен материјал заедно со Тужбено барање

1.1.1 Извештај за констатирана состојба од Компанија НМ-Скопје
1.1.2 Tековна состојба ИМАКО ДОО 19.03.2013
1.1.3 Писмо од Делла Тофола
1.1.4 Писмо од Фимер
1.1.5 Писмо од ПИМ
1.1.6 Допис од УЈП
3] 4] PDF
1.1.1. PDF
1.1.2 PDF
1.1.3 PDF
1.1.4 PDF
1.1.5 PDF
1.1.6 PDF
4]