Изведени докази

ИЗВЕДЕНИ ДОКАЗИ ОД СТРАНА НА ОДБРАНАТА

#ДАТУМДОКУМЕНТЛИНК ДО СКЕНИРАН ДОКУМЕНТ PDFЛИНК ГАЛЕРИЈА
2.1 14.11.2013 Доставен материјал од одбраната заедно со Oдговор на Тужбено барање
2.1.1 Вешт наод на лиценцирано Вешто лице Јанка Димитрова 12.11.2013
2.1.2 Tековна состојба ИМАКО ДОО 15.04.2013
2.1.3 Тековна состојба ИМАКО ВИНО Дооел 24.04.2013
2.1.4 Договор за деловно-техничка соработка
2.1.5 Договор за основање на ДОО
2.1.6 Уплата на основачки влог
2.1.7 Писмо од Делла Тофола
2.1.8 Писмо од ПИМ
2.1.9 Допис од УЈП
2.1.10 Изјава на сведок АДВОКАТ
2.1.11 Вешт наод CBI 32/2015 од 09.07.2015 од БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА - Скопје при Министерство за Правда на Р.М.
PDF
2.1.1. PDF
2.1.2 PDF
2.1.3 PDF
2.1.4 PDF
2.1.5 PDF
2.1.6 PDF
2.1.7 PDF
2.1.8 PDF
2.1.9 PDF
2.1.10 PDF
2.1.11 Поднесок PDF
2.1.11. Вештачење БСВ 09.07.2015
JPG - Почекајте вчитување
2.1.1 JPG
2.1.2 JPG
2.1.3 JPG
2.1.4 JPG
2.1.5 JPG
2.1.6 JPG
2.1.7 JPG
2.1.8 JPG
2.1.9 JPG
2.1.10 JPG
2.1.11 Поднесок JPG

2.1.11 Вешт Наод CBI 32/2015 БСВ JPG

ИЗВЕДЕНИ ДОКАЗИ ОД СТРАНА НА ТУЖИТЕЛОТ

#ДАТУМДОКУМЕНТЛИНК ДО СКЕНИРАН ДОКУМЕНТ PDFЛИНК ГАЛЕРИЈА
1.1 12.10.2013 Доставен материјал заедно со Тужбено барање
1.1.1 Извештај за констатирана состојба од Компанија НМ-Скопје
1.1.2 Tековна состојба ИМАКО ДОО 19.03.2013
1.1.3 Писмо од Делла Тофола
1.1.4 Писмо од Фимер
1.1.5 Писмо од ПИМ
1.1.6 Допис од УЈП
PDF
1.1.1. PDF
1.1.2 PDF
1.1.3 PDF
1.1.4 PDF
1.1.5 PDF
1.1.6 PDF
JPG - Почекајте вчитување
1.1.1 JPG
1.1.2 JPG
1.1.3 JPG
1.1.4 JPG
1.1.5 JPG
1.1.6 JPG