Документација по предмет

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

#ДАТУМДОКУМЕНТЛИНК ДО СКЕНИРАН ДОКУМЕНТ PDFЛИНК ГАЛЕРИЈА
1 12.10.2013 Тужбено барање за надомест на штета Тужбено барање 12.10.2013 PDF Тужбено барање 12.10.2013 JPG

1.1 12.10.2013 Доставен материјал заедно со Тужбено барање
1.1.1 Извештај за констатирана состојба од Компанија НМ-Скопје
1.1.2 Tековна состојба ИМАКО ДОО 19.03.2013
1.1.3 Писмо од Делла Тофола
1.1.4 Писмо од Фимер
1.1.5 Писмо од ПИМ
1.1.6 Допис од УЈП
PDF
1.1.1. PDF
1.1.2 PDF
1.1.3 PDF
1.1.4 PDF
1.1.5 PDF
1.1.6 PDF
JPG - Почекајте вчитување
1.1.1 JPG
1.1.2 JPG
1.1.3 JPG
1.1.4 JPG
1.1.5 JPG
1.1.6 JPG
2 14.11.2013 Одговор на тужбено барање 14.11.2013 Одговор на тужбено барање 14.11.2013 PDF Одговор на тужбено барање 14.11.2013 JPG

2.1 14.11.2013 Доставен материјал од одбраната заедно со Oдговор на Тужбено барање
2.1.1 Вешт наод на лиценцирано Вешто лице Јанка Димитрова 12.11.2013
2.1.2 Tековна состојба ИМАКО ДОО 15.04.2013
2.1.3 Тековна состојба ИМАКО ВИНО Дооел 24.04.2013
2.1.4 Договор за деловно-техничка соработка
2.1.5 Договор за основање на ДОО
2.1.6 Уплата на основачки влог
2.1.7 Писмо од Делла Тофола
2.1.8 Писмо од ПИМ
2.1.9 Допис од УЈП
2.1.10 Изјава на сведок АДВОКАТ
2.1.11 Вешт наод CBI 32/2015 од 09.07.2015 од БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА - Скопје при Министерство за Правда на Р.М.
PDF
2.1.1. PDF
2.1.2 PDF
2.1.3 PDF
2.1.4 PDF
2.1.5 PDF
2.1.6 PDF
2.1.7 PDF
2.1.8 PDF
2.1.9 PDF
2.1.10 PDF
2.1.11 Поднесок PDF
2.1.11. Вештачење БСВ 09.07.2015
JPG - Почекајте вчитување
2.1.1 JPG
2.1.2 JPG
2.1.3 JPG
2.1.4 JPG
2.1.5 JPG
2.1.6 JPG
2.1.7 JPG
2.1.8 JPG
2.1.9 JPG
2.1.10 JPG
2.1.11 Поднесок JPG

2.1.11 Вешт Наод CBI 32/2015 БСВ JPG

3 30.01.2015 Изјава на сведок Адвокат Софија Нацева на главно рочиште 30.01.2015 Изјава на сведок 30.01.2015 PDF Изјава на сведок 30.01.2015 JPG

4 30.01.2015 Записник рочиште 30.01.2015 Записник рочиште 30.01.2015 PDF Записник рочиште 30.01.2015 JPG

5 30.01.2015 Решение на ОСНОВЕН СУД Штип - судија Солтир Ташков за уважување на тужбено барање во целост 30.01.2015 Решение Солтир Ташков 30.01.2015 PDF Решение Солтир Ташков 30.01.2015 JPG

6 17.03.2015 Жалба кон Решение на ОСНОВЕН СУД Штип Жалба кон Решение на ОСНОВЕН СУД Штип PDF Жалба кон Решение на ОСНОВЕН СУД Штип JPG

7 27.03.2015 Одговор на Жалба Одговор на Жалба PDF Одговор на Жалба JPG

8 13.10.2015 Решение ГЖ-535/15 од Апелационен Суд Штип за уважување на жалба Решение ГЖ-535/15 PDF Решение ГЖ-535/15 JPG

9 18.01.2016 Записник од судење 18.01.2016 Записник од судење 18.01.2016 PDF Записник од судење 18.01.2016 JPG

10 18.01.2016 Решение П4-78/15 ОСНОВЕН СУД Штип 18.01.2016 Решение ОСНОВЕН СУД Штип 18.01.2016 PDF Решение ОСНОВЕН СУД Штип 18.01.2016 JPG

11 29.02.2016 Жалба по Решение П4-78/15 29.02.2016 Жалба по Решение П4-78/15 29.02.201 PDF Жалба по Решение П4-78/15 29.02.201 JPG

12 23.12.2016 Второстепена пресуда ГЖ-380/16 23.12.2016 Второстепена пресуда ГЖ-380/16 23.12.2016 JPG
13 09.02.2017 Ревизија до ВСМ од Јанаќиевиќ Ревизија до ВСМ од Јанаќиевиќ 09.02.2017 JPG
14 27.02.2017 Одговор на Ревизија до ВСМ од Имако Одговор на Ревизија до ВСМ од Имако 27.02.2017 JPG
15 15.11.2018 Одлука по Ревизија - ВСМ Одлука по Ревизија - ВСМ 15.11.2018 JPG
16 09.07.2019 Апелација пресуда ГЖ-179/19 09.07.2019 Апелација пресуда ГЖ-179/19 09.07.2019 JPG
17 15.08.2019 Ревизија 2 - Јанаќиевиќ Ревизија 2 - Јанаќиевиќ 15.08.2019 JPG
18 13.09.2019 Одговор по Ревизија 2 - Имако Одговор по Ревизија 2 - Имако 13.09.2019 JPG
19 27.01.2021 Пресуда по ревизија ВРСМ Пресуда по Ревизија од Врховен суд 27.01.2021 JPG
20 09.04.2021 Поднесок до Апелационен Суд Поднесок за бришење на второ-тужениот 09.04.2021 JPG
21 15.06.2021 Пресуда Апелационен Суд ГЖ-205/21 Пресуда ГЖ-205/21 03.06.2021 JPG
22 21.06.2021 Известување Министерство за правда Известување за не-лиценцирани лица кои судот ги унапредил како вештаци JPG
26 05.07.2021 Барање за утврдување на одговорност на судија Сузана Здравева Барање за поведување на постапка за утврдување на одговорност на судија Сузана Здравева JPG
27 05.07.2021 Приговор против извршување Приговор против извршување JPG

КРИВИЧНА ПРИЈАВА

#ДАТУМДОКУМЕНТЛИНК ДО СКЕНИРАН ДОКУМЕНТ PDFЛИНК ГАЛЕРИЈА
1 26.04.2013 Кривична пријава на тужителот Кривична пријава 26.04.2014 PDF Кривична пријава 26.04.2013 JPG

2 28.10.2014 Отфрлање на кривична пријава од Основно Јавно Обвинителство КО бр.255/13 Отфрлање на кривична пријава од ОЈО PDF Отфрлање на кривична пријава од ОЈО JPG

3 11.12.2014 Налог од Вишо Јавно Обвинителство за укинување на Решение за отфрлање на кривична пријава Налог од ВЈО PDF Налог од ВЈО JPG

4 05.01.2015 Наредба за вештачење од ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО до Биро за судски вештачења Скопје Наредба за вештачење до БСВ Скопје PDF Наредба за вештачење до БСВ Скопје JPG

5 30.03.2015 Известување за ден на вештачење од Биро за судски вештачења Скопје Известување за ден на вештачење од БСВ Скопје PDF Известување за ден на вештачење од БСВ Скопје JPG

6 15.05.2015 Записник за ДОСТАВЕНИ ДОКАЗИ од ТУЖИТЕЛОТ И ОДБРАНАТА по вештачење од Биро за судски вештачења Скопје Записник за ДОСТАВЕНИ ДОКАЗИ PDF Записник за ДОСТАВЕНИ ДОКАЗИ JPG

7 09.07.2015 ВЕШТ НАОД CBI 32/2015 на Биро за судски вештачења Скопје ВЕШТ НАОД CBI 32/2015 PDF ВЕШТ НАОД CBI 32/2015 28страни JPG

8 01.10.2015 Отфрлање на кривична пријава од страна на ОЈО По службена должност Отфрлање на кривична пријава во случај кога нема доволно докази обвинетиот основано да е сомнителен за делото што е предмет на обвинението/приватна тужба

Решение за донесување на привремена мерка

#ДАТУМДОКУМЕНТЛИНК ДО СКЕНИРАН ДОКУМЕНТ PDFЛИНК ГАЛЕРИЈА
1 14.05.2013 ОСНОВЕН СУД - Решение за одбивање на предлог за привремена мерка Решение ВПП2 Г.бр10/13 PDF Решение ВПП2 Г.бр10/13 JPG

2 28.05.2013 Жалба од тужителот по Решение за одбивање на предлог за привремена мерка Жалба Јанаќиевиќ 28.05.2013 PDF Жалба Јанаќиевиќ 28.05.2013 JPG

3 08.06.2013 Одговор на Жалба од тужените по Решение за одбивање на предлог за привремена мерка Одговор на Жалба 08.06.2013 PDF Одговор на Жалба 08.06.2013 JPG

4 12.06.2013 АПЕЛАЦИОНЕН СУД - Решение за уважување на жалба Решение ГЖ-877/13 PDF Решение ГЖ-877/13 JPG

5 10.07.2013 ОСНОВЕН СУД - ВТОРО СУДЕЊЕ- Решение за одбивање на предлог за привремена мерка Решение ВПП2 Г.бр15/13 PDF Решение ВПП2 Г.бр15/13 JPG

6 22.07.2013 Жалба од тужителот по Решение за одбивање на предлог за привремена мерка Жалба Јанаќиевиќ 22.07.2013 PDF Жалба Јанаќиевиќ 22.07.2013 JPG

7 25.07.2013 Одговор на Жалба од тужените по Решение за одбивање на предлог за привремена мерка Одговор на Жалба 25.07.2013 PDF Одговор на Жалба 25.07.2013 JPG

8 12.09.2013 АПЕЛАЦИОНЕН СУД - ПРЕИНАЧУВАЊЕ НА ОДЛУКА ОД Основен суд и Решение за уважување на жалба ПРЕИНАЧУВАЊЕ НА ОДЛУКА ГЖ-1102/13 PDF ПРЕИНАЧУВАЊЕ НА ОДЛУКА ГЖ-1102/13 JPG