Вовед во случајот

ВОВЕД ВО СЛУЧАЈОТ

КРИМИНАЛ ОД СУДИЈА КОЈ НОСИ НАРАЧАНИ СУДСКИ ОДЛУКИ НАСПРОТИ СИТЕ ЗАКОНИ, МАТЕРИЈАЛНИ ДОКАЗИ И УКАЖУВАЊА ОД ВТОРОСТЕПЕНИОТ СУД СО ЦЕЛ ДА ОВОЗМОЖИ НА ТУЖИТЕЛОТ ЗНАЧИТЕЛНА МАТЕРИЈАЛНА КОРИСТ ОД СКОРО 2.000.000 ЕВРА И ЗНАЧИТЕЛНА ШТЕТА НА ТУЖЕНИТЕ.

Судијата Солтир Ташков при Основниот суд во Штип злоупотребувајќи ја службената положба и овластувања преку криминални пресуди овозможува на друго лице да се стекне со значителна материјална корист од скоро 2.000.000 евра.

На ден 12.10.2013 тужителот Владислав Михаилович Втулкин државјанин на Руска Федерација со егзил во Германија, преку адвокатска канцеларија Јанаќиевиќ од Скопје поднесува Тужба за надомест на штета на сума од 1.915.458 евра. Но, во текот на 2 годишното судење тужителот не може да обезбеди никакво Вештачење поради фактот дека тужбеното барање е НЕБУЛОЗНО и правно неиздржано и никој лиценциран Вештак не прифаќа да кривотвори.

Наспроти вештачење, тужителот доставува Извештај за констатирана состојба изготвена од Компанија НМ Скопје ,а судијата Солтир Ташков, истата ја прифаќа како вештачење,наспроти од Законот за Парнична Постапка и сите наведени писанија и побарани парични суми во Извештајот ги уважува во целост.

Наводното побарување за надомест на штета е засновано само со една цел ПРОТИВЗАКОНСКО стекнување на значителна материјална корист, која судијата ја овозможува на тужителите до сума која е „набилдана“ во што поголем размер преку небулозен и крајно незаконит начин што се гледа од Извештајот кој го доставува тужителот.

Во пресудите, покрај повреди на скоро сите закони (Закон за парнична постапка, Закон за облигациони односи, Закон за трговски друштва итн.) судијата Солтир Ташков и покрај укажувањата на Апелациониот суд Штип на суштествени повреди и незаконско судење упорно одбегнува да одговори на следните прашања:

1. Зошто на тужителот му го уважува и прифаќа во целост Извештајот за констатирана состојба кој согласно член 236 од ЗПП не претставува вештачење НАСПРОТИ доставени ДВЕ вештачења од одбраната, од кое едното од БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА (БСВ Скопје) изготвено по претходно доставено барање од ОЈО по кривична пријава од истиот тужител?. Зошто наспроти сите и во вештиот наод и мислење на БСВ Скопје , судијата Солтир Ташков одлучува да го игнорира вештиот наод (и наспроти член 206 од ЗПП не ги изведува сите докази) и дополнително ги игнорира барањата за образложение од Апелациониот суд на наводните уплати?!

2. Зошто судијата Солтир Ташков своеволно и дрско наспроти член 215 од ЗПП си дозволува да занемарува податоци од јавна исправа издадена од Централен Регистар на Р.М., своеволно во судски пресуди да подметнува и промовира лица како содружник кога јасно е определено како се станува содружник во Закон за трговски друштва?! Судијата си дозволува правен преседан од светски рамки, во кој дозволува ФИЗИЧКО ЛИЦЕ да побарува штета по наводни уплати вршени од ЕДНИ КОН ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА.

3. Зошто си дозволува судијата Солтир Ташков да бесрамно промовира свој календар на сметање на времето по кој 2004 година е временски период од помалку од пред 5 години?! Да досудува казнена камата од 2005 година на тужба поднесена на 13.10.2013 година по плаќања вршени од едни кон други правни лица во 2006 година? И од кога судија Ташков рок за застарување на побарување прекинува само со интересирање кај адвокат

4. Останатите небулози од пресудите на судијата Солтир Ташков можете да ги прочитате од целосната Документација на овој ЛИНК

ОД КОИ ПРИЧИНИ СУДИЈАТА СОЛТИР ТАШКОВ ВРШИ ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА И СУДИ НА ДВА ПАТИ (идентична пресуда на 30.01.2015 и без никакво образложение по барањата на Апелационен суд Штип повторно на 18.01.2016) СПРОТИВНО ОД ЗАКОНИТЕ И МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОКАЗИ?!

 

MАПА НА САЈТОТ

Злоупотреба на службена должност и овластување

<img src="http://www.obidzakrazbana2milionaevra.mk/wp-content/uploads/2016/dokumenti/dokazi/izvadoci/izvadok_nadomest_na_steta.jpg" alt="" />
<img src="http://www.obidzakrazbana2milionaevra.mk/wp-content/uploads/2016/dokumenti/zakoni/ZPP/ZPP_clen_236.jpg" alt="" />
<img src="http://www.obidzakrazbana2milionaevra.mk/wp-content/uploads/2016/dokumenti/dokazi/izvadoci/nevazno_potvrdi2.jpg" alt="" />
<img src="http://www.obidzakrazbana2milionaevra.mk/wp-content/uploads/2016/dokumenti/dokazi/izvadoci/nema_bank_izvodi.jpg" alt="" />
<img src="http://www.obidzakrazbana2milionaevra.mk/wp-content/uploads/2016/dokumenti/dokazi/izvadoci/Uplatil_samo.jpg" alt="" />
<img src="http://www.obidzakrazbana2milionaevra.mk/wp-content/uploads/2016/dokumenti/dokazi/izvadoci/apelacija_plakanja2.jpg" alt="" />