Претставки за судење спротивно доказите

Подолу е претставена компаративна анализа на ИЗВЕДЕНИТЕ ДОКАЗИ ПРЕД СУДИЈАТА и неговите толкувања на истите.
Токму овие МАТЕРИЈАЛНИ ДОКАЗИ укажуваат на ПРИСТРАСНО СУДЕЊЕ НА СУДИЈА со цел да овозможи ПРОТИВ-ПРАВНА МАТЕРИЈАЛНА КОРИСТ ВО ЗНАЧИТЕЛЕН ОБЕМ за тужителот

ДОКАЗ #1 - ПРИФАЌАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА КОНСТАТИРАНА СОСТОЈБА НАСПРОТИ ДВЕ ВЕШТАЧЕЊА

Согласно Извештајот кој го прифаќа и го уважува во целост не преставува доказ бидејќи не е изготвен од страна на вешто лице кое е заведено во Регистерот на вештаци. Согласно Законoт за Вештачење утврдено е вештачењето да биде направено само од лица кои имаат Лиценца за вештачење бидејќи со тоа докажуваат дека имаат положено стручен испит за вештаци , се запишани во ,со лиценцата вештакот носи за нанесена штета кон странка, како и поведување на дисциплинска постапка од страна на надзорниот орган.

Наспроти две вештачења од лиценцирани вештаци од кое едното од БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА Скопје , поднесено до предметот на 24.08.2015, судијата Солтир Ташков реферира по невалиден Извештај за констатирана состојба од 10.10.2013 издадено од Економско-правно биро- КОМПАНИЈА НМ, кое воопшто ниту е заведено како Вештачење, нема доставено вешт наод и вешто мислење НИТУ ПАК ИМА ПРИЛОЖЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВЕШТАК од изготвителот Компанија НМ.


Јасно е дека ниту едно лиценцирано вешто лице не би подготвило Вештачење на основа потврдите кои му ги приложува тужителот, бидејќи истите не претставуваат правен документ за докажување на плаќање.

ЗОШТО СУДИЈАТА ОДБИВА ДА ПОБАРА ПРИЛОЖУВАЊЕ НА ДОКАЗ ЗА ИЗВРШЕНО ПЛАЌАЊЕ како банковен извод, налог за плаќање како што беше побарано од ОЈО и побарано од Биро за судски вештачења тужителот да достави?

ДАЛИ СУДИЈАТА СВЕСНО ЗНАЕЈЌИ ДЕКА НЕМА ТАКОВ ДОКАЗ ЗА ИЗВРШЕНИ ПЛАЌАЊА, НАМЕСТО ДА ЈА БАРА ПРАВДАТА, ИСТАТА ПРОБУВА ДА ЈА СКРИЕ?

Во тој случај, како ќе може тужителот КАКО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ да достави банковен извод за плаќање напреавено од различните фирми - ПРАВНИ ЛИЦА по кој тврди надомест на штета и побарува плаќање. Редовните купопродажни трансакции со сосема трети ПРАВНИ ЛИЦА, судијата СОЛТИР ТАШКОВ му ги уважува како плаќања на физичко лице. ПРАВЕН ПРЕСЕДАН ОД СВЕТСКИ РАМКИ.
Имено, судијата Солтир Ташков во самата пресуда укажува дека сите плаќања, односно вложувања како самиот ги квалифицира, .

Судијата Солтир Ташков јавно да објасни како може плаќања од ПРАВНИ ЛИЦА да ги уважи како плаќања од ФИЗИЧКО ЛИЦЕ. Според судијата Солтир Ташков ова значи дека било кој може да тужи лично во име побарувања на фирмата и при тоа ДА ОДБЕГНЕ ДА ПЛАТИ ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК. Дали е свесен судијата дека со ова ги погазува сите Закони за данок ????

Уште повеќе, плаќања од со фирмата АЛТИА ОИ која е во сопственост на ФИНСКАТА ВЛАДА со која тужените друштва имале редовен деловен однос, сега тоа плаќање го уважува како надомест на штета бидејќи

 

ДОКАЗ #2 - УПЛАТА НА САМО 2475 ЕВРА

Она што судијата Солтир Ташков го суди воопшто не кореспондира со фактичката состојба. Како што достави одбраната освен уплата од 2475 евра на име Основачки влог во Трговско друштво ИМАКО ДОО, тужителот Владислав Михаилович Втулкин нема направено други лични вложувања.

Доколку истиот имаше било какви вложувања, зошто тужителот преку својот адвокат Јанаќиевиќ НЕ ДОСТАВИ ВО ТЕКОТ НА 2 ГОДИНИ СУДЕЊЕ банкарски документ како што приложи одбраната, или барем банкарски изводи за наводните лични плаќања? И на барањето на Бирото за судски вештачења, кое е покренато по Кривична пријава од тужителот до Основно Јавно Обвинителство Штип за наводна измама - адвокатите на тужителот не доставија банкарски документ со кој решително би го докажале наводното плаќање? Во записникот за доставени докази до Бирото за судски вештачења освен Извештајот за констатирана состојба и писма од фирми во кој наводно плаќал, се гледа дека тужителот не доставува никакви понатамошни докази да го потврди наводното плаќање.

ЗОШТО ТУЖИТЕЛОТ НЕ ДОСТАВУВА НИКАКВИ ДРУГИ ДОКАЗИ, ОСВЕН „ПИСАНИЈАТА“ ВО Т.Н. ИЗВЕШТАЈ ЗА КОНСТАТИРАНА СОСТОЈБА ?

ДОКАЗ #3 - ПИСМА

Во Извештајот за констатирана состојба, тужителот се повикува на писма од фирмите Делла Тофола, Коман Фимер и ПИМ. Во овие писма за кои судијата Солтир Ташков не утврдува дали се оригинал, не ја утврдува содржината на истите, но едноставно ги уважува во целост како ФИНАНСИСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ПОБАРУВАЊЕ на тужителот. Самите писма укажуваат на контрадикторности кои му беа укажани на судијата, но истиот одбива да ги земе во предвид од причини кој само тој ги знае.

Одбраната побара исти такви писма од истите фирми Делла Тофола, ПИМ и истите овие фирми доставија писма дека тужителот лицето Владислав Михаилович Втулкин нема вршено плаќања спрема нивните фирми.

НАМЕСТО СУДИЈАТА СОЛТИР ТАШКОВ ДА ПОБАРА ВЕШТАЧЕЊЕ СО ЦЕЛ ДА ЈА УТВРДИ ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА, ИСТИОТ НА ДЕН 30.01.2015 ГОДИНА ДОНЕСУВА ПРЕСУДА ВО КОЈА ГИ УВАЖУВА ПИСМАТА НА ТУЖИТЕЛОТ, А ИСТИТЕ ТАКВИ ПИСМА КОИ ГО ТВРДАТ СПРОТИВНОТО НЕ ГИ УВАЖУВА.


Сепак, по доставениот Вешт наод и мислење од Бирото за судски вештачења - Скопје изготвен од лиценцирани вешти лица економисти, се гледа дека таквите писма, па не ги уважува ниту писмата доставени од тужителот, ниту писмата доставени од одбраната.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<img src="http://www.obidzakrazbana2milionaevra.mk/wp-content/uploads/2016/dokumenti/zakoni/ZPP/ZPP_clen_236.jpg" alt="" />
<img src="http://www.obidzakrazbana2milionaevra.mk/wp-content/uploads/2016/dokumenti/zakoni/vestacenje/clen_19.jpg" alt="" />
<img src="http://www.obidzakrazbana2milionaevra.mk/wp-content/uploads/2016/dokumenti/zakoni/vestacenje/clen_22.jpg" alt="" />
<img src="http://www.obidzakrazbana2milionaevra.mk/wp-content/uploads/2016/dokumenti/zakoni/vestacenje/clen_24.jpg" alt="" />
<img src="http://www.obidzakrazbana2milionaevra.mk/wp-content/uploads/2016/dokumenti/dokazi/izvadoci/site_plakanja_licni_vlozuvanja.jpg" alt="" />
<img src="http://www.obidzakrazbana2milionaevra.mk/wp-content/uploads/2016/dokumenti/dokazi/izvadoci/Altia_naracka.jpg" alt="" />
<img src="http://www.obidzakrazbana2milionaevra.mk/wp-content/uploads/2016/dokumenti/dokazi/izvadoci/altia.jpg" alt="" />
<img src="http://www.obidzakrazbana2milionaevra.mk/wp-content/uploads/2016/dokumenti/dokazi/izvadoci/nevazno_potvrdi2.jpg" alt="" />